สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ
 

    
                ปณิธานความดี สศป.                      
     "สร้างคุณค่า ทำความดี มีคุณธรรม"
 

พล.ต.ต.วิฑูรย์ สุระพันธ์

ผบก.สศป. 


หน่วยงาน

สำนักผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2

ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ 

กิจกรรม

  • Big cleaning Day                  
    สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพบริเวณด้านข้างอาคาร บช.ศ. 

โครงการสัมมนาครั้งต่อไป

1 โครงการพัฒนาเพื่อทบทวนและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3 โครงการสัมมนาการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ในการจัดทำแผนการฝึกอบรมของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

5 โครงการสัมมนาครู-อาจารย์ เพื่อพัฒนาเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอนและจัดทำแผนการสอนหลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

6 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในของ ตร.

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

----------------------------------

ประชาสัมพันธ์

 ข้าราชการตำรวจดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

1.พ.ต.ต.ยงยุทธ ใหญ่โคกกรวด
สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.
2.ส.ต.ท.หญิง ภัสรา วงษ์ธัญกร
ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ