สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

โครงการและกิจกรรมของสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ พ.ศ. 2562


โครงการสัมมนาการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 รายละเอียด 


คณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

 รายละเอียด 


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ณ ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ.สกบ.

 รายละเอียด 


ประชุมเพื่อกำหนดกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกหัดปฏิบัติราชการของ นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 รายละเอียด 


คณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยศึกษาอบรมเพื่อเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายการสื่อสาร 1 สส.สทส.

 รายละเอียด 


 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ณ กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. จว.อุดรธานี

รายละเอียด