กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

วิสัยทัศน์

"คุณภาพการศึกษาเป็นเลิศ ส่งเสริมและสร้างตำรวจมืออาชีพ" เป็นมืออาชีพ วางรากฐาน บุคลากรตำรวจ กำหนดหลักสูตรและกำหนดมาตรฐานในการฝึกอบรมตำรวจ

พันธกิจ สศป.

กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานด้านการอบรม, พัฒนาหลักสูตร, กำหนด รักษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา, แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ

ค่านิยม สศป.

" เรียนรู้ มีเมตตา สามัคคี ให้อภัย "

หน้าหลัก

เขียนโดย Super User

 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ