กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

วิสัยทัศน์

"คุณภาพการศึกษาเป็นเลิศ ส่งเสริมและสร้างตำรวจมืออาชีพ" เป็นมืออาชีพ วางรากฐาน บุคลากรตำรวจ กำหนดหลักสูตรและกำหนดมาตรฐานตำรวจในการฝึกอบรม

พันธกิจ สศป.

กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานด้านการอบรม, พัฒนาหลักสูตร, กำหนด รักษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา, แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ

ค่านิยม สศป.

" เรียนรู้ มีเมตตา สามัคคี ให้อภัย "