กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

วิสัยทัศน์

"คุณภาพการศึกษาเป็นเลิศ ส่งเสริมและสร้างตำรวจมืออาชีพ" เป็นมืออาชีพ วางรากฐาน บุคลากรตำรวจ กำหนดหลักสูตรและกำหนดมาตรฐานตำรวจในการฝึกอบรม

พันธกิจ สศป.

กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานด้านการอบรม, พัฒนาหลักสูตร, กำหนด รักษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา, แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ

ค่านิยม สศป.

" เรียนรู้ มีเมตตา สามัคคี ให้อภัย "

เอกสารเผยแพร่

เขียนโดย Super User

คู่มือ ระเบียบ คำสั่ง

หลักสูตรการฝึกอบรมในสังกัด ตร.

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประเมินครู - อาจารย์

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.

เอกสารอ้างอิง