กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

เขียนโดย Super User

สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

ประวัติความเป็นมาของ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ พ.ศ.2503 ให้ยกเลิก พระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมทั้งหมด และได้ยกฐานะ " กองบังคับการกองการศึกษา " เป็น " กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) "

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552) ให้หน่วยงานในสังกัด กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย
       กองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น " กองบังคับการอำนวยการ "
       สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ เปลี่ยนชื่อเป็น " วิทยาลัยการตำรวจ "
       ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง เปลี่ยนชื่อเป็น " กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง " มีฐานะเป็น " กองบังคับการ "
และมีการตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่อีก 3 หน่วยมีฐานะเป็น " กองบังคับการ " ดังนี้
       สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ (สศป.)
       สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศฯ (ILEA)
       กลุ่มงานอาจารย์

       จึงถือได้ว่า สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ (สศป.) ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว โดยมีหน่วยงานในสังกัด ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552) ดังนี้

       ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์

       ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานกลั่นกรอง งานการศึกษาอบรม งานแผนการศึกษาอบรม งานสถิติข้อมูล การศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

       ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและงานพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

       ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ สอน การศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และงานพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

       ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการกำหนดและพัฒนามาตรฐาน เกณฑ์การประเมินและระบบการประกันคุณภาพภายใน การตรวจประเมินคุณภาพ การวิเคราะห์ ติดตามผลและการรับรองมาตรฐานการศึกษา หน่วยศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการฝึกอบรมหลักสูตรประจำ เช่น กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1- 9  กองกำกับการ 1- 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ และกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

       ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการกำหนดและพัฒนามาตรฐาน เกณฑ์การประเมินและระบบการประกันคุณภาพภายใน การตรวจประเมินคุณภาพ การวิเคราะห์ ติดตามผลและการรับรองมาตรฐานการศึกษา หน่วยศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง และเทคนิค เช่น วิทยาลัยการตำรวจ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าวในกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและหน่วยงานด้านการฝึกอบรมของหน่วยต่าง ๆ  

       ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานวิเคราะห์วิจัยและประเมินผลการประกันคุณภาพ ตลอดจนงานวิชาการประกันคุณภาพ

เขียนโดย Super User

 

ข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานภาพกำลังพล แนะนำหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ กิจกรรมของหน่วย 

 ข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

 

พ.ต.อ.ปราโมทย์ สัจจวณิชย์

ผู้กำกับการฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.

 

 

พ.ต.ท.หญิง โชติกา คล้ายนัครัญ

รองผู้กำกับการฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.

 

ระดับสารวัตร

พ.ต.ท.ธงชัย ประชุมจิตร

สารวัตรฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.

 

พ.ต.ต.หญิง ลักษณ์ภวัลย์ ยิ้มมิ่ง

สารวัตรฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.

 

 

ระดับผู้บังคับหมู่

 

 

 

ส.ต.ท.หญิง เกวลิน สืบวงศ์วิวัฒน์

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายวิชาการการประกันคุณภาพ สศป.

 
   

 

 

สถานภาพกำลังพล

ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ครองตำแหน่ง ตำแหน่งว่าง ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ
ผู้กำกับการ 1 1 0 - -
รองผู้กำกับการ 1 1 0 - -
สารวัตร 2 2 0 - -
รองสารวัตร 0 0 0 - -
ผู้บังคับหมู่ 6 1 5 - -

 

แนะนำฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติงานวิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการประกันคุณภาพตลอดจนงานวิชาการประกันคุณภาพ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑.) งานอำนวยการของฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ

๒.) วิเคราะห์ วิจัย เพื่่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓.) พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

๔.) วิเคราะห์ ประมวลข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

๕.) จัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

๖.) ประสานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

๗.) งานทะเบียนและฝึกอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

๘.) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงาานและสาธารณชน

๙.) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารเผยแพร่

ลำดับ รายการ Download
1 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องนโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่นี่


โครงการกิจกรรมของหน่วย

ลำดับที่ ชื่อโครงการ รุ่นที่ วันที่ สถานที่ หน่วยที่รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
             

 

กิจกรรมของหน่วย

ภาพกิจกรรม

เขียนโดย Super User

 

ข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานภาพกำลังพล แนะนำหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ กิจกรรมของหน่วย 

 ข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

 

พ.ต.อ.หญิง ระพีพร เอียงอุบล

ผู้กำกับการฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

 

 

พ.ต.ท.ยงยุทธ แสงยิ่ง

รองผู้กำกับการฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

 

ระดับสารวัตร

พ.ต.ท.สุริยะ สุริยะศรี

สารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

พ.ต.ท.นิพนธ์  แผ้วกิ่ง

สารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

พ.ต.ต.หญิง นันทพร แก้วพรหม

สารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

 

ระดับรองสารวัตร

ร.ต.อ.หญิง ฐิติมา พลีธัญญวงศ์

รองสารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

ว่าที่ ร.ต.ต.พุทฐิพงศ์ วรรณวิไล

รองสารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

 

ระดับผู้บังคับหมู่

 

 

ส.ต.ท.สดายุ ม่วงทอง

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

ส.ต.ต.กษมา ไกรปราบ

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

ส.ต.ต.ไพศาล  ลักษโณสุรางค์

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป. 

 

 

สถานภาพกำลังพล

ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ครองตำแหน่ง ตำแหน่งว่าง ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ
ผู้กำกับการ 1 1 0 - -
รองผู้กำกับการ 1 1 0 - -
สารวัตร 3 3 0 - -
รองสารวัตร 6 2 4 - -
ผู้บังคับหมู่ 6 3 3 - -

 

แนะนำฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดและพัฒนามาตรฐานเกณฑ์การประเมินและระบบการประกันคุณภาพภายใน การตรวจประเมินคุณภาพ และการรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑) งานอำนวยการของฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑

๒) กำหนด จัดทำ และพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๓) จัดทำและพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

๔) จัดทำและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมข้อมูลกการประกันคุณภาพการศึกษา

๕) วางแผนและดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๖) จัดทำรายงานการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๗) การรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรม

๘) จัดทำข้อเสนอแนะให้หน่วยศึกษาอบรมปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่ผลประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน

๙) ประสานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพ รวมทั้งประสานและอำนวยการให้หน่วยการศึกษาอบรมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

๑๐) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๑๑) จัดทำหนังสือ เอกสาร และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยการศึกษาอบรมในการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วย การจัดทำรายงานการศึกษาตนเองและรายงานประจำปี เพื่อรับการตรวจประเมิน

๑๒) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารเผยแพร่

ลำดับ รายการ Download
     


โครงการกิจกรรมของหน่วย

ลำดับที่ ชื่อโครงการ รุ่นที่ วันที่ สถานที่ หน่วยที่รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
             

 

กิจกรรมของหน่วย

ภาพกิจกรรม

 

 

เขียนโดย Super User

 

ข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานภาพกำลังพล แนะนำหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ กิจกรรมของหน่วย 

 ข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

 

พ.ต.อ.สมชาย กุลวิเชียร

ผู้กำกับการฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป.

 

 

พ.ต.ท.หญิง จารุวรรณ นุชชม

รองผู้กำกับการฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป.

 

ระดับสารวัตร

พ.ต.ท.ดำรัส ชูศิลป์

สารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป.

 

ว่าที่ พ.ต.ต.ปัณณพัฒน์  สิทธิพันธ์

สารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป.

 

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง อุษา ศรีบุญเรือง

สารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป.

 

 

ระดับรองสารวัตร

ร.ต.อ.หญิง ขนิษฐา วิทยาขจรศาสตร์

รองสารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป.

 

ร.ต.อ.ธรรศวัจน์  บวรนันทเสถียร

รองสารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป.

 

 

ว่าที่ ร.ต.ต.อรรถนนท์  อุรบุญนวลชาติ

รองสารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป.

 

 

ระดับผู้บังคับหมู่

 

 

ด.ต.หญิง จงกลรัฐ มัสพันธ์

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป.

ส.ต.ท.หญิง ปวีณ์กร จันทนเทศ

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป.

 

 

 

 

 

สถานภาพกำลังพล

ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ครองตำแหน่ง ตำแหน่งว่าง ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ
ผู้กำกับการ 1 1 0 - -
รองผู้กำกับการ 1 1 0 - -
สารวัตร 3 3 0 - -
รองสารวัตร 6 3 3 - -
ผู้บังคับหมู่ 6 2 4 - -

 

แนะนำฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป.

 

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดและพัฒนามาตรฐานเกณฑ์การประเมินและระบบการประกันคุณภาพภายใน การตรวจประเมินคุณภาพ และการรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยการศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารหลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค โดยปฎิบัติหน้าที่ดังนี้

๑) งานอำนวยการของฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒

๒) กำหนด จัดทำ และพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๓) จัดทำและพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

๔) จัดทำและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมข้อมูลกการประกันคุณภาพการศึกษา

๕) วางแผนและดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๖) จัดทำรายงานการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๗) การรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรม

๘) จัดทำข้อเสนอแนะให้หน่วยศึกษาอบรมปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่ผลประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน

๙) ประสานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพ รวมทั้งประสานและอำนวยการให้หน่วยการศึกษาอบรมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

๑๐) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๑๑) จัดทำหนังสือ เอกสาร และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยการศึกษาอบรมในการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วย การจัดทำรายงานการศึกษาตนเองและรายงานประจำปี เพื่อรับการตรวจประเมิน

๑๒) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารเผยแพร่

ลำดับ รายการ Download
     


โครงการกิจกรรมของหน่วย

ลำดับที่ ชื่อโครงการ รุ่นที่ วันที่ สถานที่ หน่วยที่รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
             


กิจกรรมของหน่วย

ภาพกิจกรรม

เขียนโดย Super User

 

ข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานภาพกำลังพล แนะนำหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ กิจกรรมของหน่วย 

 ข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

 

พ.ต.อ.วีระยุทธ ประสานนาม

ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

 

พ.ต.ท.เจษฎา ไร่เหนือ

รองผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

ระดับสารวัตร

พ.ต.ท.ทวีฤทธิ์ เชื้อหมอ

สารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

พ.ต.ท.ธเนศ กลิ่นศรีสุข

สารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

พ.ต.ต.หญิง ปณิธาน ศิริชัย

สารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

ระดับรองสารวัตร

ร.ต.ท.กันต์ศักดิ์  เชาวนปรีชา

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

ร.ต.ท.อภิวัฒน์  ปาลิยะสิทธิ์

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

ร.ต.ท.หญิง เกศรา  อุบลแก้ว

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

ระดับผู้บังคับหมู่

 

 

ส.ต.อ.หญิง วรรณิสา จาดขำ

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

ส.ต.ท.หญิง เพ็ญนภา เหลืองอ่อน

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

 

 

สถานภาพกำลังพล

ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ครองตำแหน่ง ตำแหน่งว่าง ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ
ผู้กำกับการ 1 1 0 - -
รองผู้กำกับการ 1 1 0 - -
สารวัตร 3 3 0 - -
รองสารวัตร 6 3 3 - -
ผู้บังคับหมู่ 6 2 4 - -

 

แนะนำฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และงานพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน โดยปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑) งานอำนวยการของฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒

๒) งานสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

๓) งานวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา รูปแบบ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน การอบรม ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการฝึกอบอรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

๔) งานพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

๕) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาอุปกรณืที่เกียวกับการศึกษาอบรม

๖) งานจัดทำ แก้ไข และปรับปรุงตำราวิชาการต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัย

๗) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารเผยแพร่

ลำดับ รายการ Download
     

 
โครงการกิจกรรมของหน่วย

ลำดับที่ ชื่อโครงการ รุ่นที่ วันที่ สถานที่ หน่วยที่รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
             

 

กิจกรรมของหน่วย

ภาพกิจกรรม