เขียนโดย Super User

สายการบังคับบัญชา

  

พล.ต.ต.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ

ผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

 

 

พ.ต.อ.ดอย วงค์พุ่ม

รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

พ.ต.อ.ดามพ์ ทองใบ

 รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

พ.ต.อ.หญิง นิลพันธุ์ ภารศิลป์

รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

พ.ต.อ.ชัยรัตน์ วรุณโณ

รองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

 

(ตำแหน่งว่าง)

นายเวร (สบ 1) ผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ