แนะนำฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา

เขียนโดย Super User

 

ข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานภาพกำลังพล แนะนำหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ กิจกรรมของหน่วย 

 ข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

 

พ.ต.อ.หญิง ธนิกา รักษ์พงศ์

ผู้กำกับการฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

 

 

พ.ต.ท.หญิง ปราณีย์ ติ้งหมาด

รองผู้กำกับการฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

พ.ต.ท. สมศักดิ์ ธิจริยา

รองผู้กำกับการฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

 

ระดับสารวัตร

พ.ต.ท.หญิง ชญาดา กุสดิษฐ์

สารวัตรฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

พ.ต.ท.เจษฎา ไร่เหนือ

สารวัตรฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

ร.ต.อ.วิชาญ เตี่ยอำนวยชัย

สารวัตรฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

 

ระดับรองสารวัตร

ร.ต.อ.หญิง อุษา ศรีบุญเรือง

รองสารวัตรฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

ร.ต.ท.หญิง สิรินทรา เคทอง

รองสารวัตรฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

ร.ต.ท.หญิง ลลิตา น้ำเพ็ชร

รองสารวัตรฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

ร.ต.ท.มานพ แย้มศิริ

รองสารวัตรฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

 

ระดับผู้บังคับหมู่

ด.ต.หญิง ณัชชา มุ่งศิริ

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

ด.ต.มนตรี พรหมเพรา

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

ส.ต.ท.บรรถกร ประกอบผล

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

ส.ต.ท.หญิง พิมพร คล้ายสุบิน

ผู้บังคับหมู่ฝ่าฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป. 

 

ส.ต.ต.ณฐนนท์ ภัทรชัยโสภณ

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

 

 

สถานภาพกำลังพล

ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ครองตำแหน่ง ตำแหน่งว่าง ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ
ผู้กำกับการ 1 1 0 - -
รองผู้กำกับการ 1 1 0 - -
สารวัตร 3 3 0 - -
รองสารวัตร   4   - -
ผู้บังคับหมู่   5   - -

 

แนะนำฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานกลั่นกรองงานการศึกษาอบรม งานแผนการศึกษาอบรมและงานสถิติข้อมูลการศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑) งานอำนวยการของฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา

๒) กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓) วิเคราะห์ วิจัยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการศึกษาอรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๔) พิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบโครงการและหลักสูตรการศึกษาอบรมหรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๕) ควบคุม กำกับ ดูและการกำเนินงานด้านการศึกษาอบรมของสถาบันการศึกษาอบรมและหน่วยานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๖) พิจารณาตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาอบรมที่หน่วยต่างๆ หารือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๗) จัดทำระเบียบการศึกษาอบรมทึกหลักสูตรในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๘) รวบรวมและจัดพิมพ์ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์

๙) ประสานความร่วมมือด้านการศึกษาอบรมกับหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑๐) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารเผยแพร่

ลำดับ รายการ Download
     

 
โครงการกิจกรรมของหน่วย

ลำดับที่ ชื่อโครงการ รุ่นที่ วันที่ สถานที่ หน่วยที่รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
             

  

กิจกรรมของหน่วย

ภาพกิจกรรม