กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

แนะนำฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1

เขียนโดย Super User
ฮิต: 302

 

ข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานภาพกำลังพล แนะนำหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ กิจกรรมของหน่วย 

 ข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

 

พ.ต.อ.อมรฤทธิ์ คชกูล

ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

 

พ.ต.ท.หญิง กมลมาศ เสี่ยงตรง

รองผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

ระดับสารวัตร

พ.ต.ท.เอกอัมรินทร์ ทองสงค์

สารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

พ.ต.ท.วัฒน์ชลา คูณยอ

สารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

ร.ต.อ.หญิง อัมพร ด่อนดี

สารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

ระดับรองสารวัตร

 

ร.ต.อ.กชกวินทร สาระพงษ์

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

 

ระดับผู้บังคับหมู่

 

 

 

ส.ต.ท.หญิง วรรษมน เพชรพูนภรณ์

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

 

 

 

 

สถานภาพกำลังพล

ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ครองตำแหน่ง ตำแหน่งว่าง ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ
ผู้กำกับการ 1 1 0 - -
รองผู้กำกับการ 1 1 0 - -
สารวัตร 3 3 0 - 1
รองสารวัตร 6 1 5 1 -
ผู้บังคับหมู่ 6 1 5 - -

 

แนะนำฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และงานพัฒนาครู - อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑) งานอำนวยการของฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑

๒) งานสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

๓) งานวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา รูปแบบ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน การอบรม ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการฝึกอบอรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

๔) งานการฝึกอบรมพัฒนาครู - อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

๕) งานการประเมินครู - อาจารย์ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง

๖) งานจัดทะเบียนครู - อาจารย์ และวิทยากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๗) งานจัดทำ แก้ไข และปรับปรุงตำราวิชาการต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัย

๘) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

เอกสารเผยแพร่

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดาว์โหลดที่นี่

 

1. การอ้างอิง ที่มา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดที่นี่

2. การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (หมายเลข ISBN) ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ ดาวน์โหลดที่นี่

 

กิจกรรมของหน่วย

โครงการ

ลำดับที่ ชื่อโครงการ รุ่นที่ วันที่ สถานที่ หน่วยที่รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 โครงการครูต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจร 1 3 - 5 มี.ค.63 พัทยา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. Download
2 โครงการครูต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจร 2 11 - 13 มี.ค.63 พัทยา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. Download
3 โครงการครูต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจร 3 18 - 20 มี.ค.63 พัทยา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. Download
4 โครงการครูต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจร 4 25 - 27 มี.ค.63 พัทยา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. Download

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม