การตรวจมาตรฐานการศึกษา

เขียนโดย Super User

การตรวจมาตรฐานการศึกษา

สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ มีอำนาจหน้าที่ กำหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ประเมินคุณภาพ ติดตามผล และรับรองมาตรฐานการศึกษาอบรมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ปฏิทินการตรวจประเมิน

คู่มือการตรวจประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา