กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

ผู้ดูแลเว็บไซต์ และนโยบายจัดทำเว็บไซต์ สศป.

คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ และนโยบายการจัดทำเว็บไซต์ สศป.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 576

คณะผู้จัดทำและผู้ดูแลเว็บไซต์

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง E Mail / โทรศัพท์ ตำแหน่ง
พล.ต.ต. กุลพงศ์ บูรณปัทมะ ผบก.สศป. - ประธานที่ปรึกษา
พ.ต.อ. วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ รอง ผบก.สศป. - รองประธานที่ปรึกษา
พ.ต.อ.หญิง อัญชลิณีย์ ปรวาณีย์ รอง ผบก.สศป. - รองประธานที่ปรึกษา
พ.ต.อ. ดามพ์ ทองใบ รอง ผบก.สศป.   รองประธานที่ปรึกษา
พ.ต.ท.หญิง ปราณี ติ้งหมาด ผกก.ฝอ.สศป. - ที่ปรึกษา
พ.ต.อ. ประวิทย์ บุญธรรม ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. - ที่ปรึกษา
ร.ต.อ. กชกวินทร สาระพงษ์ รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หัวหน้า Web Admin
ส.ต.ท. ณฐนนท์ ภัทรชัยโสภณ ผบ.หมู่ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.   ผู้ช่วย Web Admin
           

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ