สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ


ตรวจมาตรฐานการศึกษา

สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ มีอำนาจหน้าที่ กำหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ประเมินคุณภาพ ติดตามผล และรับรองมาตรฐานการศึกษาอบรมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ