สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ


กำหนดการตรวจประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่

22-23 ม.ค.2661

25-26 ม.ค.2661

6-7 ก.พ.2561

8-9 ก.พ.2561

19-20 ก.พ.2561

22-23 ก.พ.2561

5-6 มี.ค.2561

7-9 มี.ค.2561

19-20 มี.ค.2561

22-23 มี.ค.2561

2-3 เม.ย.2561

19-20 เม.ย.2561

23-24 เม.ย.2561

26-27 เม.ย.2561

7-8 พ.ค.2561

10-11 พ.ค.2561

21-22 พ.ค.2561

24-25 พ.ค.2561

4-5 มิ.ย.2561

7-8 มิ.ย.2561


สถานที่

กก.3 บก.กฝ. บช.ตชด.  อุบลราชธานี

ศฝร.ภ.3  นครราชสีมา

กก.1 บก.กฝ. บช.ตชด.  เพชรบุรี

กก.4 บก.สอ. บช.ตชด.  เพชรบุรี

กก.5 บก.กฝ. บช.ตชด.  เชียงใหม่

ศฝร.ภ.5  ลำปาง

กก.7 บก.กฝ. บช.ตชด.  เพชรบุรี

กก.2 บก.กฝ. บช.ตชด.  ฉะเชิงเทรา

กก.8 บก.กฝ. บช.ตชด.  นครศรีธรรมราช

ศฝร.ภ.8  สุราษฎร์ธานี

ศฝร.ภ.1  สระบุรี

ศฝร.ภ.2  ชลบุรี

บก.ฝรก.

ศฝร.ภ.7 นครปฐม

กก.4 บก.กฝ. บช.ตชด.  อุดรธานี

ศฝร.ภ.4  ขอนแก่น

กก.6 บก.กฝ. บช.ตชด.  สุโขทัย

ศฝร.ภ.6  นครสวรรค์

ศฝร.ภ.9

กก.9 บก.กฝ. บช.ตชด.  สงขลา


หมายเหตุ