สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

กองบัญชาการศึกษา

กำหนดการตรวจประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่

20-21 เม.ย.2558

23-24 เม.ย.2558

11-12 พ.ค.2558

14-15 พ.ค.2558

25-26 พ.ค.2558

28-29 พ.ค.2558

8-9 มิ.ย.2558

11-12 มิ.ย.2558

25-26 มิ.ย.2558

9-10 ก.ค.2558

สถานที่

ศฝร.ภ.1  สระบุรี

ศฝร.ภ.2  ชลบุรี

กก.3 บก.กฝ. บช.ตชด.  อุบลราชธานี

กก.4 บก.กฝ. บช.ตชด.  อุดรธานี

ศฝร.ภ.6  นครสวรรค์

ศฝร.ภ.5  ลำปาง

กก.8 บก.กฝ. บช.ตชด.  นครศรีธรรมราช

กก.9 บก.กฝ. บช.ตชด.  สงขลา

ศฝร.ภ.8  สุราษฎร์ธานี

ศฝร.ศชต.  ยะลา

หมายเหตุ