สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ


ติดต่อเรา

สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ   กองบัญชาการศึกษา  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

100 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพ ฯ 10900

โทร. 02 513 0966 (ฝ่ายอำนวยการ)