สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

กองบัญชาการศึกษา

ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ


พ.ต.อ.หญิง วรภัทรา บูรณะกิจเจริญ

ผู้กำกับการ ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ


พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ รักษ์พงศ์

รอง ผกก. ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ


พ.ต.ท.ยงยุทธ แสงยิ่ง

สว.ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ  


พ.ต.ท.ธงชัย ประชุมจิตร

สว.ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ  


ส.ต.ต.หญิง เกวลิน สืบวงศ์วิวัฒน์

ผบ.หมู่ ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ 


ส.ต.ต.หญิง ณัฐชรีวรรณ พันธ์ุเขียน

ผบ.หมู่ ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ   หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- งานวิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการประกันคุณภาพ

งานวิชาการประกันคุณภาพ


รายละเอียดการปฏิบัติ

- งานอำนวยการ

- วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสำนักงานตำวจแห่งชาติ

- พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

- วิเคราะห์ ประมวลข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

- จัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

- ประสานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และระบบประกันคุณภาพการศึกษา

- งานทะเบียนและฝึกอบรมพัฒนาผู้ประเมินาคุณภาพการศึกษา

- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานและสาธารณชน

- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย