สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ


ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ

 

พ.ต.อ. ปราโมทย์ สัจจวณิชย์

 ผกก.ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.


พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ รักษ์พงศ์

รอง ผกก.ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.พ.ต.ท.ยงยุทธ แสงยิ่ง

สว.ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.


พ.ต.ท.ธงชัย ประชุมจิตร 

สว.ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติงานวิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการประกันคุณภาพตลอดจนงานวิชาการประกันคุณภาพ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑.) งานอำนวยการของฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ

๒.) วิเคราะห์ วิจัย เพื่่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓.) พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

๔.) วิเคราะห์ ประมวลข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

๕.) จัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

๖.) ประสานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

๗.) งานทะเบียนและฝึกอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

๘.) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงาานและสาธารณชน

๙.) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย