สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ


ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1


พ.ต.อ.ชุมพล พลรังสิต 

ผกก.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ สศป.


พ.ต.ท.หญิง ระพีพร เอียงอุบล 

รอง ผกก.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ สศป.
พ.ต.ท.สุรัตน์ เทพรอด 

สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ สศป.

พ.ต.ต.สรวิศ รู้หลัก 

สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ สศป.

พ.ต.ต.ยงยุทธ ใหญ่โคกกรวด 

สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ สศป.

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดและพัฒนามาตรฐานเกณฑ์การประเมินและระบบการประกันคุณภาพภายใน การตรวจประเมินคุณภาพ และการรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑) งานอำนวยการของฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑

๒) กำหนด จัดทำ และพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๓) จัดทำและพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

๔) จัดทำและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมข้อมูลกการประกันคุณภาพการศึกษา

๕) วางแผนและดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๖) จัดทำรายงานการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๗) การรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรม

๘) จัดทำข้อเสนอแนะให้หน่วยศึกษาอบรมปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่ผลประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน

๙) ประสานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพ รวมทั้งประสานและอำนวยการให้หน่วยการศึกษาอบรมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

๑๐) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๑๑) จัดทำหนังสือ เอกสาร และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยการศึกษาอบรมในการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วย การจัดทำรายงานการศึกษาตนเองและรายงานประจำปี เพื่อรับการตรวจประเมิน

๑๒) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย