สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

กองบัญชาการศึกษา

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1


พ.ต.อ.ชุมพล พลรังสิต

ผู้กำกับการ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1


พ.ต.ท.หญิง ระพีพร เอียงอุบล

รอง ผกก. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1


พ.ต.ท.สุรัตน์ เทพรอด

สว. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1  


พ.ต.ต.สรวิศ รู้หลัก

สว. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1  


พ.ต.ต.ยงยุทธ ใหญ่โคกกรวด

สว. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1  

ข้าราชการตำรวจในสังกัดร.ต.อ.หญิง กมลทิพย์ จันทะนัน

รอง สว. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1ร.ต.ท.หญิง ณัฏฐณิชชา เขมโสภณธเนษฐ์

รอง สว. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1


ส.ต.ต.สดายุ ม่วงทอง

ผบ.หมู่ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1


ส.ต.ต.หญิง ฐิติมา พลีธัญญวงศ์

ผบ.หมู่ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1  หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานการกำหนดและพัฒนามาตรฐาน เกณฑ์การประเมินและระบบการประกันคุณภาพภายใน

- การตรวจประเมินคุณภาพ การวิเคราะห์ ติดตามผล และการรับรองมาตรฐานการศึกษา

ของหน่วยศึกษาอบรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการฝึกอบรมหลักสูตรประจำ


รายละเอียดการปฏิบัติ

- งานอำนวยการ

- กำหนด จัดทำ และพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

- จัดทำและพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

- จัดทำและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา

- วางแผนและดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

- การรับรองมาตรฐานการศึกษาของหน่วยศึกษาอบรม

- จัดทำข้อเสนอแนะให้หน่วยศึกษาอบรมปรับปรุงแก้ไข กรณีผลการประเมินฯไม่ได้มาตรฐาน

- ประสานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบ มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ รวมทั้งประสานและอำนวยการให้หน่วยศึกษาอบรมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

- จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

- จัดทำหนังสือ เอกสาร และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำหน่วยศึกษาอบรมในการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วย การจัดทำรายงานการศึกษาตนเองและรายงานประจำปี เพื่อรับการตรวจประเมิน

- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย