สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ


ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2


พ.ต.อ.ทัตเทพ ศรีนาค 

ผกก.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒ สศป.


พ.ต.ท.สราวุฒิกรณ์ พรเดชธนนันท์

 รอง ผกก.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒ สศป.
พ.ต.ท.บุญมี อยู่เย็น

 สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒ สศป.

พ.ต.ท.หญิง สิตานัน เพ็งแดง

 สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒ สศป.

พ.ต.ต.ดำรัส ชูศิลป์

 สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒ สศป.

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดและพัฒนามาตรฐานเกณฑ์การประเมินและระบบการประกันคุณภาพภายใน การตรวจประเมินคุณภาพ และการรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยการศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารหลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค โดยปฎิบัติหน้าที่ดังนี้

๑) งานอำนวยการของฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒

๒) กำหนด จัดทำ และพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๓) จัดทำและพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

๔) จัดทำและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมข้อมูลกการประกันคุณภาพการศึกษา

๕) วางแผนและดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๖) จัดทำรายงานการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๗) การรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรม

๘) จัดทำข้อเสนอแนะให้หน่วยศึกษาอบรมปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่ผลประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน

๙) ประสานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพ รวมทั้งประสานและอำนวยการให้หน่วยการศึกษาอบรมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

๑๐) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๑๑) จัดทำหนังสือ เอกสาร และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยการศึกษาอบรมในการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วย การจัดทำรายงานการศึกษาตนเองและรายงานประจำปี เพื่อรับการตรวจประเมิน

๑๒) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย