สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

กองบัญชาการศึกษา

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2


พ.ต.อ.นริศ แสวงจิตร์

ผู้กำกับการ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2


พ.ต.ท.สราวุฒิกรณ์ พรเดชธนนันท์

รอง ผกก. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2


พ.ต.ท.หญิง สิตานัน เพ็งแดง

สว. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2  


พ.ต.ท.บุญมี อยู่เย็น

สว. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2  


พ.ต.ต.ดำรัส ชูศิลป์

สว. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2  

ข้าราชการตำรวจในสังกัดร.ต.อ.หญิง จุไรลักษณ์ วงศ์สาร

รอง สว. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2ร.ต.อ.หญิง ลักษณ์ภวัลย์ น้อยภาษี

รอง สว. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2


ร.ต.อ.หญิง ขนิษฐา วิทยาขจรศาสตร์

รอง สว. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2


ร.ต.อ.หญิง อุษา ศรีบุญเรือง

รอง สว. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2


ร.ต.อ.นครินทร์ หงษ์ทอง

รอง สว. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2


ร.ต.อ.หญิง กาญจนา มะกล่ำแดง

รอง สว. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2


ส.ต.ต.หญิง ปวีณ์กร จันทนเทศ

ผบ.หมู่ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2  หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานการกำหนดและพัฒนามาตรฐาน เกณฑ์การประเมินและระบบการประกันคุณภาพภายใน

- การตรวจประเมินคุณภาพ การวิเคราะห์ ติดตามผล และการรับรองมาตรฐานการศึกษา

ของหน่วยศึกษาอบรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร

หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค

รายละเอียดการปฏิบัติ

- งานอำนวยการ

- กำหนด จัดทำ และพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

- จัดทำและพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

- จัดทำและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา

- วางแผนและดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

- การรับรองมาตรฐานการศึกษาของหน่วยศึกษาอบรม

- จัดทำข้อเสนอแนะให้หน่วยศึกษาอบรมปรับปรุงแก้ไข กรณีที่ผลการประเมินฯไม่ได้มาตรฐาน

- ประสานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบ มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ รวมทั้งประสานและอำนวยการให้หน่วยศึกษาอบรมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

- จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

- จัดทำหนังสือ เอกสาร และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำหน่วยศึกษาอบรมในการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วย การจัดทำรายงานการศึกษาตนเองและรายงานประจำปี เพื่อรับการตรวจประเมิน

- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย