สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

สำนักงานผู้บังคับการ


พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ

ผู้่บังคับการ-

นายเวรผู้บังคับการ


ส.ต.ท.หญิง วิจิตรา ชาติวงค์

ผบ.หมู่ สำนักการศึกษาฯ