สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ


ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1


พ.ต.อ.นคร พักไพโรจน์ 

 ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ สศปพ.ต.ท.สุพจน์ รักษ์สุจริต 

 รอง ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ สศป.

พ.ต.ท.เอกอัมรินทร์ ทองสงค์ 

สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ สศป


พ.ต.ต.วัฒน์ชลา คูณยอ 

 สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ สศป.


พ.ต.ต.ดนัย ชุ่มอภัย

 สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ สศป.


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และงานพัฒนาครู - อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑) งานอำนวยการของฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑

๒) งานสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

๓) งานวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา รูปแบบ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน การอบรม ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการฝึกอบอรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

๔) งานการฝึกอบรมพัฒนาครู - อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

๕) งานการประเมินครู - อาจารย์ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง

๖) งานจัดทะเบียนครู - อาจารย์ และวิทยากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๗) งานจัดทำ แก้ไข และปรับปรุงตำราวิชาการต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัย

๘) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย