สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

กองบัญชาการศึกษา

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1


- ว่าง  -

ผู้กำกับการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1


พ.ต.ท.สุพจน์ รักษ์สุจริต

รอง ผกก. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1


พ.ต.ท.เอกอัมรินทร์ ทองสงค์

สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1  


พ.ต.ต.วัฒน์ชลา คูณยอ

สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1  


พ.ต.ต.ดนัย ชุ่มอภัย

สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1  

ข้าราชการตำรวจในสังกัดร.ต.ท.หญิง นพมล จารุศิลปางกูร

รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1ร.ต.ท.กิตติคุณ ขุนพรหม

รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1


ร.ต.ท.กชกวินทร สาระพงษ์

รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1


ด.ต.หญิง จงกลรัฐ มัสพันธ์

ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1

ส.ต.ท.หญิง ชนันญา ร่มโพธิ์ทอง

ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1


ส.ต.ท.หญิง ปทิตตา มาตย์วังแสง

ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1


ส.ต.ต.หญิง วรรษมน เพชรพูนภรณ์

ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1  หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

- งานพัฒนาครู - อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


รายละเอียดการปฏิบัติ

- งานอำนวยการ

- งานสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาอบรม

- งานวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา รูปแบบ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน

- วัดผล ประเมินผล และติดตามผลการฝึกอบรม

- งานการฝึกอบรมพัฒนาครู - อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

- งานการประเมินครู - อาจารย์ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง

- งานจัดทำทะเบียนครู - อาจารย์ และวิทยากร

- งานจัดทำ แก้ไข และปรับปรุงตำราวิชาการต่างๆ

- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย