สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

กองบัญชาการศึกษา

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2


พ.ต.อ.หญิง สุภาพร อัญชัญบุตร

ผู้กำกับการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2


พ.ต.ท.หญิง วิภาดา ธรรมยา

รอง ผกก. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2


พ.ต.ท.สุมิตร การรัมย์

สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2  


พ.ต.ท.มนสิช ชุนดี

สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2  


พ.ต.ท.ทวีฤทธิ์ เชื้อหมอ

สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2  

ข้าราชการตำรวจในสังกัดส.ต.ท.หญิง วราภรณ์ หอมชะเอม

รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2ส.ต.ต.หญิง ภัสรา วงษ์ธัญกร

รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2


ส.ต.ต.หญิง วรรณิสา จาดขำ

รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2  หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

- งานพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน


รายละเอียดการปฏิบัติ

- งานอำนวยการ

- งานสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาอบรม

- งานวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา รูปแบบ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน

- วัดผล ประเมินผล และติดตามผลการฝึกอบรม

- งานพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาอบรม

- งานจัดทำ แก้ไข และปรับปรุงตำราวิชาการต่างๆ

- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย