สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ


ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2


 

ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒ สศป.


พ.ต.ท.หญิง วิภาดา ธรรมยา 

รอง ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒ สศป.พ.ต.ท.สุมิตร การรัมย์ 

สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒ สศป.

พ.ต.ท.ทวีฤทธิ์ เชื้อหมอ 

สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒ สศป.

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และงานพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน โดยปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑) งานอำนวยการของฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒

๒) งานสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

๓) งานวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา รูปแบบ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน การอบรม ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการฝึกอบอรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

๔) งานพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

๕) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาอุปกรณืที่เกียวกับการศึกษาอบรม

๖) งานจัดทำ แก้ไข และปรับปรุงตำราวิชาการต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัย

๗) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย