สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

ฝ่ายอำนวยการ


พ.ต.อ.ดามพ์  ทองใบ

ผู้กำกับการ


พ.ต.ท.หญิง ประจบจิตต์ อินทรกำแหง

รอง ผกก.ฝอ.


พ.ต.ท.สมศักดิ์ บุญรักษา

สว.ฝอ.  
งานธุีรการและกำลังพล


พ.ต.ต.เทอดศักดิ์ สูงโคตร

สว.ฝอ.ร.ต.อ.หญิง อัมพร ด่อนดี

รอง สว.ฝอ.
ด.ต.หญิง อุไร อยู่ศิริ

ผบ.หมู่ ฝอ.
งานการเงินและพัสดุร.ต.ท.หญิง อรัญญา ศรีโยราช

รอง สว.ฝอ.ร.ต.ท.ภูวนารถ วรรณประเสิรฐ

รอง สว.ฝอ.จ.ส.ต.หญิง กนกพร บุญรักษ์

ผบ.หมู่ ฝอ.


งานงบประมาณและแผนงาน


ร.ต.อ.หญิง เสาวลักษณ์ ชัยนุกูลศิลา

รอง สว.ฝอ.


 หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายอำนวยการ


มีหน้าที่รับผิดชอบ 3 งาน ไดเแก่

- งานธุรการและกำลังพล

- งานการเงินและพัสดุ

- งานงบประมาณและแผนงาน


งานธุีรการและกำลังพล

- งานธุรการ

- งานสารบรรณ /รับ-ส่งหนังสือ

- งานเลขานุการ

- งานบริหารงานบุคคล

- งานสวัสดิการ

- งานประชาสัมพันธ์

- งานแต่งตั้ง/เลื่อนขั้นเงินเดือน

- งานวินัย

- งานบำเหน็จ บำนาญ

งานการเงินและพัสดุ

- งานการเงิน

- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

- สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร

- เบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน

- งานพัสดุ/จัดซื้อ จัดจ้าง

- งานยานพาหนะ

งานงบประมาณและแผนงาน

- งานงบประมาณ

- ประเมินค่าใช้จ่ายหลักสูตรนักเรียน  นายสิบตำรวจ ฯลฯ

- งานแผนงาน

- งานยุทธศาสตร์ของ สศป.

- งานเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆ