สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ


ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.ดามพ์  ทองใบ

ผกก. ฝ่ายอำนวยการ สศป.


พ.ต.ท.หญิง ประจบจิตต์ อินทรกำแหง

รอง ผกก. ฝ่ายอำนวยการ สศป.
พ.ต.ท.สมศักดิ์ บุญรักษา

สว. ฝ่ายอำนวยการ สศป.


พ.ต.ท.ทิพย์พันธ์  นำอำนวย

สว. ฝ่ายอำนวยการ สศป.


พ.ต.ท.ไพจิตร  คำบาล

สว. ฝ่ายอำนวยการ สศป.


ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ งานบริหารบุคคล งานการเงินและบัญชี แผนงานงบประมาณ และงานส่งกำลังบำรุง โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

๑) งานธุรการและงานสารบรรณ

๒) งานบริหารบุคคล

๓) งานคดีและวินัย

๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์

๕) งานการเงินและบัญชี

๖) งานงบประมาณ

๗) งานส่งกำลังบำรุง

๘) งานสวัสดิการ

๙) งานช่วยอำนวยการและงานเลชานุการ

๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๑) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๑๒) งานศึกษาอบรม

๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๑๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย

๑๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ

๑๖) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย