สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

กองบัญชาการศึกษา

ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา


พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์  เจริญวงษ์

ผู้กำกับการ ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา


พ.ต.ท.หญิง ปราณีย์ ติ้งหมาด

รอง ผกก. ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา


พ.ต.ท.สันติภาพ เพาะทรัพย์

รอง ผกก. ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา


พ.ต.ท.นิคม วงษ์สุเทพ

สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา  


พ.ต.ท.สมศักดิ์ ธิจริยา

สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา  


พ.ต.ท.หญิง รชาดา กุสดิษฐ์

สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา  

ข้าราชการตำรวจในสังกัดร.ต.อ.หญิง พัชรีภรณ์ จอมแปง

รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาร.ต.อ.นิลวัช กลิ่นเกษร

รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา


ด.ต.หญิง ณัชชา มุ่งศิริ

ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา


ส.ต.ต.หญิง พิมพร คล้ายสุบิน

ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา

ส.ต.ต.บรรถกร ประกอบผล

ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา  หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- งานกลั่นกรองงานการศึกษา

- งานแผนการศึกษาอบรม และงานสถิติข้อมูลการศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


รายละเอียดการปฏิบัติ

- งานอำนวยการ

- กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาอบรม รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

- วิเคราะห์ วิจัยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการศึกษาอบรม

- พิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบโครงการและหลักสูตรการศึกษาอบรม หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาอบรม

- ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานด้านการศึกษาอบรม ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์

- พิจารณาตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาอบรมที่หน่วยต่างๆ หารือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- จัดทำทะเบียนการศึกษาอบรมทุกหลักสูตรในภาพรวม

- รวบรวมและจัดพิมพ์ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์

- ประสานความร่วมมือด้านการศึกษาอบรม ทั้งภาครัฐและเอกชน

- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย