สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ


ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา


พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์ 

ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.พ.ต.ท.หญิง ปราณีย์ ติ้งหมาด 

รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

พ.ต.ท.สันติภาพ เพาะทรัพย์ 

รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.
พ.ต.ท.สมศักดิ์ ธิจริยา 

สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

พ.ต.ท.หญิง ชญาดา กุสดิษฐ์ 

สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

พ.ต.ท.นิคม วงษ์สุเทพ 

สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานกลั่นกรองงานการศึกษาอบรม งานแผนการศึกษาอบรมและงานสถิติข้อมูลการศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑) งานอำนวยการของฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา

๒) กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓) วิเคราะห์ วิจัยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการศึกษาอรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๔) พิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบโครงการและหลักสูตรการศึกษาอบรมหรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๕) ควบคุม กำกับ ดูและการกำเนินงานด้านการศึกษาอบรมของสถาบันการศึกษาอบรมและหน่วยานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๖) พิจารณาตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาอบรมที่หน่วยต่างๆ หารือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๗) จัดทำระเบียบการศึกษาอบรมทึกหลักสูตรในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๘) รวบรวมและจัดพิมพ์ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์

๙) ประสานความร่วมมือด้านการศึกษาอบรมกับหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑๐) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย