สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

โครงสร้างหน่วยงาน


พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ

ผู้บังคับการ


วิสัยทัศน์


"ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเลิศ"พันธกิจ

"พัฒนาหลักสูตร

กำหนด รักษามาตรฐานการศึกษา

แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ"พ.ต.อ.หญิง สุกัญญา พีระตานนท์

รองผู้บังคับการ


พ.ต.อ.หญิง สุมาลี ก้องสมุทร

รองผู้บังคับการ


พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์

รองผู้บังคับการ


พ.ต.อ.หญิง นารถรพี อินทรสุวรรณ

รองผู้บังคับการ