สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ


 

    
                ปณิธานความดี สศป.                      
     "สร้างคุณค่า ทำความดี มีคุณธรรม"
 

พล.ต.ต.วิฑูรย์ สุระพันธ์

ผบก.สศป. 


หน่วยงาน

สำนักผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2

ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ 

โครงการสัมมนาครั้งต่อไป

โครงการพัฒนาบุคลากรระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

กิจกรรมที่ 3: พัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ของกองบัญชาการศึกษา (LMS)

รุ่นที่ 1 วันที่ 12-13 มิ.ย.61

รุ่นที่ 2 วันที่ 13-14 มิ.ย.61

ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

----------------------------------

ประชาสัมพันธ์

 ข้าราชการตำรวจดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

1.พ.ต.ต.ยงยุทธ ใหญ่โคกกรวด
สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.
2.ส.ต.ท.หญิง ภัสรา วงษ์ธัญกร
ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ