สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

กองบัญชาการศึกษา    
                ปณิธานความดี สศป.                      
     "สร้างคุณค่า ทำความดี มีคุณธรรม"
 

พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ

            ผู้บังคับการ 


หน่วยงาน

สำนักผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2

ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ 


กิจกรรม

  • จิตอาสา ข้าราชการตำรวจ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบวัดเสมียนนารี  เมื่อเดือนมีนาคม 2558 

โครงการสัมมนา 

โครงการสัมมนาครู-อาจารย์ ครูฝึก เพื่อจัดทำแผนการสอน หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2558 

ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จว.นครนายก ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฏาคม 2558 
ประชาสัมพันธ์

 สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ