สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ
 


    
                ปณิธานความดี สศป.                      
     "สร้างคุณค่า ทำความดี มีคุณธรรม"
 

พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ

            ผู้บังคับการ 


หน่วยงาน

สำนักผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2

ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ 


กิจกรรม

  • จิตอาสา ข้าราชการตำรวจ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนวิภาวดี รอบวัดเสมียนนารี และที่ทำการ

โครงการสัมมนาครั้งต่อไป

โครงการพัฒนาบุคลากรระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

กิจกรรมที่ 2: พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคูณภาพการศึกษาภายในของหน่วยฝึกอบรม ตร.

2.1 สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (การจัดทำตัวบ่งชี้)

ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ.2561

----------------------------------

โครงการพัฒนาหลักสูตรก่อนเข้ารับราชการ

กิจกรรมที่ 1: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักโภชนาการเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ  ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จว.นครปฐม ระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ.2561

ประชาสัมพันธ์

 ข้าราชการตำรวจดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

1.พ.ต.ท.สมศักดิ์ บุญรักษา

   สว.ฝอ. สศป.


2.ส.ต.ท.หญิง ชนัญญา รอดโพธิ์ทอง

   ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ