สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ


ข้าราชการตำรวจดีเด่น

ข้าราชการตำรวจดีเด่น  เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีการปฏิบัติงาน และมีความประพฤติดี  ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเป็นประจำทุกสามเดือน  โดยคณะกรรมการ เป็นผู้คัดเลือกและมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ


ครั้งที่ 1 รอบ ม.ค.-มี.ค.2561

1.พ.ต.ต.ยงยุทธ ใหญ่โคกกรวด
สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

2.ส.ต.ต.หญิง ภัสรา วงษ์ธัญกร
ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.


ครั้งที่ 1 รอบ ม.ค.-มี.ค.2560

1.ร.ต.ท.หญิง พัชรีภรณ์ จอมแปง

รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

2.ส.ต.ต.เจษฏาพงษ์ ค้ำชู

ผบ.หมุ่ ฝอ.สศป.


ครั้งที่ 2 รอบ เม.ย.-มิ.ย.2560

1.พ.ต.ท.ทวีฤทธิ์ เชื้อหมอ

สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

2.ส.ต.ต.พิมพร คล้ายสุบิน

ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.


ครั้งที่ 3 รอบ ก.ค.-ก.ย.2560

1.พ.ต.ท.หญิง รชาดา กุสดิษฐ์

สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

2.ส.ต.ท.หญิง วิจิตรา ชาติวงศ์

ผบ.หมู่ สศป.


ครั้งที่ 4 รอบ ต.ค.-ธ.ค.2560

1.พ.ต.ท.สมศักดิ์ บุญรักษา

สว.ฝ่ายอำนวยการ สศป.

2.ส.ต.ท.หญิง ขนัญญา รอดโพธิ์ทอง

ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.