สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

กองบัญชาการศึกษา

รางวัลดาวรุ่ง

รางวัลดาวรุ่ง  เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยผู้บังคับการ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ ส่งเสริมข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีการปฏิบัติงาน และมีความประพฤติดี  ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเป็นประจำทุกเดือน  โดยผุ้บังคับการ เป็นผู้คัดเลือกและมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ


มีนาคม 2558

กุมภาพันธ์ 2558

มกราคม 2558