สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ


โครงการและกิจกรรมของสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

 

 ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป. ไปให้คำแนะนำในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เมื่อวันที่ 5 ก.ค.61

 รายละเอียด 

 

 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 ได้จัดสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนครู-อาจารย์ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์(Application Program) ในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25-29 มิ.ย.61 ณ.วิทยาลัยการตำรวจ

 รายละเอียด 

 

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 ได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์/ครูฝึก หน่วยการศึกษาและฝึกอบรม กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจในภาคบูรณาการ

 รายละเอียด 


ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและสื่อการสอน

 รายละเอียด 


ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรขณะรับราชการ (IN-Service Training)

 รายละเอียด 


ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ โดย พ.ต.อ.ปราโมทย์ สัจจวณิชย์ ได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

 รายละเอียด 


การประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ฝอ.ตร. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร บช.ศ.

 รายละเอียด 


โครงการพัฒนาเพื่อทบทวนและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

 รายละเอียด 


โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ในวันอังคารที่ 21 ส.ค.61 ณ ด้านหน้า อาคาร บช.ศ

 รายละเอียด