สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

กองบัญชาการศึกษา

โครงการ

โครงการสัมมนา ครู-อาจารย์ ครูฝึก เพื่อจัดทำแผนการสอน หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำ พ.ศ.2558  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จว.นครนายก  ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค.2558