สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

โครงการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรก่อนเข้ารับราชการ

กิจกรรมที่ 1: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักโภชนาการเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ  ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จว.นครปฐม ระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ.2561
โครงการพัฒนาบุคลากรระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

กิจกรรมที่ 2: พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคูณภาพการศึกษาภายในของหน่วยฝึกอบรม ตร.

2.1 สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (การจัดทำตัวบ่งชี้)

ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ.2561
ณ กองบัญชาการศึกษา

สัมมนาทางวิชาการ วันที่ 31 ม.ค.2561

ศึกษาดูงาน วันที่ 1-2 ก.พ.2561

1.โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จว.ชลบุรี

2.โรงเรียนนายสิบทหารบก จว.ประจวบคีรีขันธ์


โครงการพัฒนาบุคลากรระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

กิจกรรมที่ 1 : สัมมนาเพื่อดัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยศึกษาอบรมในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จว.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค.2561  


เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนมีแนวปฏิบัติในการประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน