กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

ข้อมูลการติดต่อและแผนที่การเดินทาง

เขียนโดย Super User

ข้อมูลการติดต่อ

 

สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา

ที่อยู่ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์กลาง 0 2513 0966

โทรสารกลาง  0 2513 0966

E Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อหน่วยงานภายใน

หน่วยงาน ภายใน โทรศัพท์ โทรสาร E Mail
สำนักงานผู้บังคับบัญชา (ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.)
  ผู้บังคับการ สศป. 300 0-2512-2341 0-2513-0960

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  รอง ผู้บังคับการ สศป. (1) 301  - 0-2513-0966
  รอง ผู้บังคับการ สศป. (2) 302  - 0-2513-0966
  รอง ผู้บังคับการ สศป. (3) 303  - 0-2513-0966
  รอง ผู้บังคับการ สศป. (4) (ชั้น 2 อาคาร บช.ศ.)  304  - 0-2513-0966
  นายเวร ผบก.สศป. 305  - 0-2513-0966
ฝ่ายอำนวยการ สศป. (ฝอ.สศป.) (ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.)
  ผู้กำกับการ ฝอ.สศป. 311 0-2513-0966 0-2513-0966

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  รองผู้กำกับการ ฝอ.สศป. 312 0-2513-0966 0-2513-0966
  สารวัตร ฝอ.สศป. 313 0-2513-0966 0-2513-0966
ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป. (ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.)
  ผู้กำกับการฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สศป. 321 0-2513-4130 0-2513-4131

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  รองผู้กำกับการฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สศป. 322 0-2513-4130 0-2513-4131
  รองผู้กำกับการฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สศป. 323 0-2513-4130  0-2513-4131
  สารวัตรฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สศป. 324 0-2513-4130  0-2513-4131
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. (ชั้น 2 อาคาร บช.ศ.)
  ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. 331 0-2513-5539 0-2513-4158

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  รองผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. 332 0-2513-5539 0-2513-4158
  สารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. 333 0-2513-5539 0-2513-4158
  รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. 345 0-2513-5539 0-2513-4158
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป. (ชั้น 2 อาคาร บช.ศ.)
  ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป. 341 0-2513-5539 0-2513-4158

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  รองผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป. 342 0-2513-5539 0-2513-4158
  สารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป. 343 0-2513-5539 0-2513-4158
  รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป. 345 0-2513-5539 0-2513-4158
ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป. (ชั้น 2 อาคาร บช.ศ.)
  ผู้กำกับการฝ่ายมาตรฐานฯ 1 สศป. 351 0-2513-2085 0-2513-5660

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  รองผู้กำกับการฝ่ายมาตรฐานฯ 1 สศป. 352 0-2513-2085 0-2513-5660
  สารวัตรฝ่ายมาตรฐานฯ 1 สศป. 353 0-2513-2085 0-2513-5660
ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป. (ชั้น 2 อาคาร บช.ศ.)
  ผู้กำกับการฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป.  361 0-2513-2085  0-2513-5660

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  รองผู้กำกับการฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป.  362 0-2513-2085 0-2513-5660
  สารวัตรฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป.  363 0-2513-2085 0-2513-5660
ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป. (ชั้น 2 อาคาร บช.ศ.)
  ผู้กำกับการฝ่ายวิชาการฯ สศป.  371 0-2513-2085 0-2513-5660

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  รองผู้กำกับการฝ่ายวิชาการฯ สศป.  372 0-2513-2085 0-2513-5660
  สารวัตรฝ่ายวิชาการฯ สศป.  373 0-2513-2085 0-2513-5660

 

แผนที่การเดินทาง

แผนที่ กองบัญชาการศึกษา

 

 

 

การตรวจมาตรฐานการศึกษา

เขียนโดย Super User

การตรวจมาตรฐานการศึกษา

สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ มีอำนาจหน้าที่ กำหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ประเมินคุณภาพ ติดตามผล และรับรองมาตรฐานการศึกษาอบรมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ปฏิทินการตรวจประเมิน

คู่มือการตรวจประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา