กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

ฝ่ายอำนวยการ สศป. (ฝอ.สศป.)

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2853

 

ข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานภาพกำลังพล แนะนำหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ กิจกรรมของหน่วย 

 ข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

 

พ.ต.อ.หญิง ปราณีย์ ติ้งหมาด

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ สศป.

 

พ.ต.ท.วีวัชระ  อุ้ยโสภา

รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ สศป.

 

ระดับสารวัตร

 

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ สศป.

พ.ต.ต.บรรดิษฐ สังข์ทอง

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ สศป.

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง อรัญญา  ศรีโยราช

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ สศป. 

 

ระดับรองสารวัตร

ร.ต.ต.หญิง ไข่แก้ว  ไทยภักดิ์

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สศป.

ร.ต.ต.หญิง ศิริกานต์  แก้วโกมล

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สศป.

 

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สศป.

 

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สศป.

 

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สศป.

 
 

 

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สศป.

 

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สศป.

   

 

ระดับผู้บังคับหมู่

ด.ต.หญิง อุไร อยู่ศิริ

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ สศป.

 

ส.ต.ท.หญิง สุนียาพร ซื่อสัตย์

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ สศป.

 

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ สศป.

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ สศป.

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ สศป.

 
 

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ สศป.

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ สศป.

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ สศป.

 
 

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ สศป.

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ สศป.

   

 

สถานภาพกำลังพล

ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ครองตำแหน่ง ตำแหน่งว่าง ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ
ผู้กำกับการ 1 1 0 - -
รองผู้กำกับการ 1 1 0 - -
สารวัตร 3 3 0 - -
รองสารวัตร 7 2 5 - -
ผู้บังคับหมู่ 10 2 8 - -

 

แนะนำฝ่ายอำนวยการ

             ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ งานบริหารบุคคล งานการเงินและบัญชี แผนงาน

งบประมาณ และงานส่งกำลังบำรุง โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

๑) งานธุรการและงานสารบรรณ

๒) งานบริหารบุคคล

๓) งานคดีและวินัย

๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์

๕) งานการเงินและบัญชี

๖) งานงบประมาณ

๗) งานส่งกำลังบำรุง

๘) งานสวัสดิการ

๙) งานช่วยอำนวยการและงานเลชานุการ

๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๑) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๑๒) งานศึกษาอบรม

๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๑๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย

๑๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ

๑๖) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารเผยแพร่

ลำดับ รายการ Download
     

 
โครงการกิจกรรมของหน่วย

ลำดับที่ ชื่อโครงการ รุ่นที่ วันที่ สถานที่ หน่วยที่รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
             

 

กิจกรรมของหน่วย

 

ภาพกิจกรรม