กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 4304

 

ข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานภาพกำลังพล แนะนำหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ กิจกรรมของหน่วย

 ข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

 

พ.ต.อ.นิพันธ์ ดุลภัทร ปิ่นกระจาย

ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

พ.ต.ท.ทิพย์พันธ์  นำอำนวย

รองผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

ระดับสารวัตร 

พ.ต.ท.พุฒิพัฒน์ ทองแท้ 

สารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ภมรวัลย์  เทียนเนียม

สารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. 

ว่าที่ พ.ต.ต.กชกวินทร  สาระพงษ์

สารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

ระดับรองสารวัตร

ร.ต.ท.หญิง อรนุช  เพ็งเรือง

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ เกตุการณ์

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

 ระดับผู้บังคับหมู่

ส.ต.ต.หญิง สร้อยพิกุล ชุ่มน้อย

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

 

สถานภาพกำลังพล

ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ครองตำแหน่ง ตำแหน่งว่าง ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ
ผู้กำกับการ 1 1 0 - -
รองผู้กำกับการ 1 1 0 - -
สารวัตร 3 3 0 - -
รองสารวัตร 6 2 4 - -
ผู้บังคับหมู่ 6 1 5 - -

 

แนะนำฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และงานพัฒนาครู - อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑) งานอำนวยการของฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑

๒) งานสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

๓) งานวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา รูปแบบ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน การอบรม ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

๔) งานการฝึกอบรมพัฒนาครู - อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

๕) งานการประเมินครู - อาจารย์ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง

๖) งานจัดทะเบียนครู - อาจารย์ และวิทยากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๗) งานจัดทำ แก้ไข และปรับปรุงตำราวิชาการต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัย

๘) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

เอกสารเผยแพร่

ลำดับ รายการ Download
1 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดาวน์โหลด
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดาวน์โหลด
3 การอ้างอิง : ที่มา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
4 การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ ดาวน์โหลด

 

Template หนังสือราชการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

ลำดับ รายการ Download
1 หนังสือภายใน ดาวน์โหลด
2 หนังสือภายนอก ดาวน์โหลด
3 หนังสือตราครุฑ ดาวน์โหลด
4 วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดาวน์โหลด


โครงการกิจกรรมของหน่วย

ลำดับที่ ชื่อโครงการ รุ่นที่ วันที่ สถานที่ หน่วยที่รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 โครงการครูต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจร 1 4 - 6 มี.ค.63 พัทยา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. Download
2 โครงการครูต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจร 2 11 - 13 มี.ค.63 พัทยา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. Download
3 โครงการครูต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจร 3 15 - 17 ก.ค.63 พัทยา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. Download
4 โครงการครูต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจร 4 22 - 24 ก.ค.63 พัทยา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. Download

 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

 

ภาพกิจกรรมโครงการครูต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจร