กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 3117

 

ข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานภาพกำลังพล แนะนำหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ กิจกรรมของหน่วย 

 ข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

 

พ.ต.อ.วีระยุทธ ประสานนาม

ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

 

พ.ต.ท.เจษฎา ไร่เหนือ

รองผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

ระดับสารวัตร

พ.ต.ท.ทวีฤทธิ์ เชื้อหมอ

สารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

พ.ต.ท.ธเนศ กลิ่นศรีสุข

สารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

พ.ต.ต.หญิง ปณิธาน ศิริชัย

สารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

ระดับรองสารวัตร

ร.ต.ท.กันต์ศักดิ์  เชาวนปรีชา

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

ร.ต.ท.อภิวัฒน์  ปาลิยะสิทธิ์

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

ร.ต.ท.หญิง เกศรา  อุบลแก้ว

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

ระดับผู้บังคับหมู่

 

 

ส.ต.อ.หญิง วรรณิสา จาดขำ

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

ส.ต.ท.หญิง เพ็ญนภา เหลืองอ่อน

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

 

 

สถานภาพกำลังพล

ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ครองตำแหน่ง ตำแหน่งว่าง ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ
ผู้กำกับการ 1 1 0 - -
รองผู้กำกับการ 1 1 0 - -
สารวัตร 3 3 0 - -
รองสารวัตร 6 3 3 - -
ผู้บังคับหมู่ 6 2 4 - -

 

แนะนำฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

 

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และงานพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน โดยปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑) งานอำนวยการของฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒

๒) งานสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

๓) งานวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา รูปแบบ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน การอบรม ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการฝึกอบอรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

๔) งานพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

๕) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาอุปกรณืที่เกียวกับการศึกษาอบรม

๖) งานจัดทำ แก้ไข และปรับปรุงตำราวิชาการต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัย

๗) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารเผยแพร่

ลำดับ รายการ Download
     

 
โครงการกิจกรรมของหน่วย

ลำดับที่ ชื่อโครงการ รุ่นที่ วันที่ สถานที่ หน่วยที่รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
             

 

กิจกรรมของหน่วย

ภาพกิจกรรม