กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 3067

 

ข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานภาพกำลังพล แนะนำหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ กิจกรรมของหน่วย 

 ข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

 

พ.ต.อ.หญิง ระพีพร เอียงอุบล

ผู้กำกับการฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

 

 

รองผู้กำกับการฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

 

ระดับสารวัตร

พ.ต.ท.สุริยะ สุริยะศรี

สารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

พ.ต.ท.นิพนธ์  แผ้วกิ่ง

สารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

พ.ต.ต.หญิง นันทพร แก้วพรหม

สารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

     

 

ระดับรองสารวัตร

ร.ต.อ.หญิง ฐิติมา พลีธัญญวงศ์

รองสารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

ว่าที่ ร.ต.ต.พุทฐิพงศ์ วรรณวิไล

รองสารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

 

รองสารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

 

รองสารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

 

รองสารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

 
 

 

รองสารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

 

ระดับผู้บังคับหมู่

 

 

ส.ต.ท.สดายุ ม่วงทอง

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

ส.ต.ต.กษมา ไกรปราบ

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป. 

 

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

 

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

 

 

 

สถานภาพกำลังพล

ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ครองตำแหน่ง ตำแหน่งว่าง ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ
ผู้กำกับการ 1 1 0 - -
รองผู้กำกับการ 1 1 0 - -
สารวัตร 3 3 0 - -
รองสารวัตร 6 2 4 - -
ผู้บังคับหมู่ 6 2 4 - -

 

แนะนำฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดและพัฒนามาตรฐานเกณฑ์การประเมินและระบบการประกันคุณภาพภายใน การตรวจประเมินคุณภาพ และการรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑) งานอำนวยการของฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑

๒) กำหนด จัดทำ และพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๓) จัดทำและพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

๔) จัดทำและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมข้อมูลกการประกันคุณภาพการศึกษา

๕) วางแผนและดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๖) จัดทำรายงานการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๗) การรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรม

๘) จัดทำข้อเสนอแนะให้หน่วยศึกษาอบรมปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่ผลประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน

๙) ประสานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพ รวมทั้งประสานและอำนวยการให้หน่วยการศึกษาอบรมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

๑๐) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๑๑) จัดทำหนังสือ เอกสาร และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยการศึกษาอบรมในการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วย การจัดทำรายงานการศึกษาตนเองและรายงานประจำปี เพื่อรับการตรวจประเมิน

๑๒) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารเผยแพร่

ลำดับ รายการ Download
     


โครงการกิจกรรมของหน่วย

ลำดับที่ ชื่อโครงการ รุ่นที่ วันที่ สถานที่ หน่วยที่รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
             

 

กิจกรรมของหน่วย

ภาพกิจกรรม