กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2143

 

ข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานภาพกำลังพล แนะนำหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ กิจกรรมของหน่วย 

 ข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

 

 

ผู้กำกับการฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.

 

 

พ.ต.ท.หญิง จารุวรรณ  นุชชม

รองผู้กำกับการฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.

 

ระดับสารวัตร

พ.ต.ท.ธงชัย ประชุมจิตร

สารวัตรฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.

 

พ.ต.ต.หญิง ลักษณ์ภวัลย์ ยิ้มมิ่ง

สารวัตรฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.

 

 

ระดับผู้บังคับหมู่

ส.ต.ท.หญิง เกวลิน สืบวงศ์วิวัฒน์

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายวิชาการการประกันคุณภาพ สศป.

 

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายวิชาการการประกันคุณภาพ สศป.

 

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายวิชาการการประกันคุณภาพ สศป.

 
   

 

 ผู้บังคับหมู่ฝ่ายวิชาการการประกันคุณภาพ สศป.

 

 

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายวิชาการการประกันคุณภาพ สศป.

     

 

 

สถานภาพกำลังพล

ตำแหน่ง อัตราตำแหน่ง ครองตำแหน่ง ตำแหน่งว่าง ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ
ผู้กำกับการ 1 1 0 - -
รองผู้กำกับการ 1 1 0 - -
สารวัตร 2 2 0 - -
รองสารวัตร 0 0 0 - -
ผู้บังคับหมู่ 5 1 4 - -

 

แนะนำฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติงานวิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการประกันคุณภาพตลอดจนงานวิชาการประกันคุณภาพ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑.) งานอำนวยการของฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ

๒.) วิเคราะห์ วิจัย เพื่่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓.) พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

๔.) วิเคราะห์ ประมวลข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

๕.) จัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

๖.) ประสานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

๗.) งานทะเบียนและฝึกอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

๘.) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงาานและสาธารณชน

๙.) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารเผยแพร่

ลำดับ รายการ Download
1 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องนโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่นี่


โครงการกิจกรรมของหน่วย

ลำดับที่ ชื่อโครงการ รุ่นที่ วันที่ สถานที่ หน่วยที่รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
             

 

กิจกรรมของหน่วย

ภาพกิจกรรม