กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

ประวัติหน่วยงาน

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1050

สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

ประวัติความเป็นมาของ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ พ.ศ.2503 ให้ยกเลิก พระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมทั้งหมด และได้ยกฐานะ " กองบังคับการกองการศึกษา " เป็น " กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) "

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552) ให้หน่วยงานในสังกัด กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย
       กองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น " กองบังคับการอำนวยการ "
       สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ เปลี่ยนชื่อเป็น " วิทยาลัยการตำรวจ "
       ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง เปลี่ยนชื่อเป็น " กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง " มีฐานะเป็น " กองบังคับการ "
และมีการตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่อีก 3 หน่วยมีฐานะเป็น " กองบังคับการ " ดังนี้
       สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ (สศป.)
       สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศฯ (ILEA)
       กลุ่มงานอาจารย์

       จึงถือได้ว่า สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ (สศป.) ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว โดยมีหน่วยงานในสังกัด ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552) ดังนี้

       ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์

       ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานกลั่นกรอง งานการศึกษาอบรม งานแผนการศึกษาอบรม งานสถิติข้อมูล การศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

       ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและงานพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

       ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ สอน การศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และงานพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

       ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการกำหนดและพัฒนามาตรฐาน เกณฑ์การประเมินและระบบการประกันคุณภาพภายใน การตรวจประเมินคุณภาพ การวิเคราะห์ ติดตามผลและการรับรองมาตรฐานการศึกษา หน่วยศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการฝึกอบรมหลักสูตรประจำ เช่น กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1- 9  กองกำกับการ 1- 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ และกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

       ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการกำหนดและพัฒนามาตรฐาน เกณฑ์การประเมินและระบบการประกันคุณภาพภายใน การตรวจประเมินคุณภาพ การวิเคราะห์ ติดตามผลและการรับรองมาตรฐานการศึกษา หน่วยศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง และเทคนิค เช่น วิทยาลัยการตำรวจ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าวในกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและหน่วยงานด้านการฝึกอบรมของหน่วยต่าง ๆ  

       ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานวิเคราะห์วิจัยและประเมินผลการประกันคุณภาพ ตลอดจนงานวิชาการประกันคุณภาพ