กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

การตรวจมาตรฐานการศึกษา

การตรวจมาตรฐานการศึกษา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1216

การตรวจมาตรฐานการศึกษา

สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ มีอำนาจหน้าที่ กำหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ประเมินคุณภาพ ติดตามผล และรับรองมาตรฐานการศึกษาอบรมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ปฏิทินการตรวจประเมิน

คู่มือการตรวจประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา