กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

หน่วยฝึกอบรม

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1162

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 9

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (บก.ฝรก.)