กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

มติ ก.ตร. 11/2564 เกี่ยวกับกรอบการพิจารณาหลักสูตรฯ