กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

ทำเนียบผู้บังคับบัญชากองบัญชาการศึกษา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1168

ทำเนียบผู้บัญชาการศึกษา

1. พล.ต.ท.บันลือ เรืองตระกูล พ.ศ.2503 - 2504  
2. พล.ต.ท.เยื้อน ประภาวัติ พ.ศ.2504 - 2505  
3. พล.ต.ท.สงวน จิตตาลาน พ.ศ.2505 - 2510  
4. พล.ต.ท.ศรีสุข มหินทรเทพ พ.ศ.2510 - 2514  
5. พล.ต.ท.สรพล มัลลิกระมาลย์ พ.ศ.2514 - 2516  
6. พล.ต.ท.เทพ สามลปาน พ.ศ.2516 - 2517  
7. พล.ต.ท.สล้าง เริ่มรุจน์ พ.ศ.2517 - 2521  
8. พล.ต.ท.วิเชียร แสงแก้ว พ.ศ.2521 - 2521  
9. พล.ต.ท.ชัยแสง นวลักษณ์ พ.ศ.2521 - 2523  
10. พล.ต.ท.สืบ พงษ์สุวรรณ พ.ศ.2523 - 2524  
11. พล.ต.ท.ชัย สุวรรณศร พ.ศ.2524 - 2527  
12. พล.ต.ท.ชาย เสวิกุล พ.ศ.2527 - 2529  
13. พล.ต.ท.พาสน์ ประทีปะเสน พ.ศ.2529 - 2530  
14. พล.ต.ท.ผลึก สุวรรณเวช พ.ศ.2530 - 2531  
15. พล.ต.ท.สุจินต์ อุทัยวัฒน์ พ.ศ.2531 - 2533  
16. พล.ต.ท.ชุมพล อรรถศาสตร์ พ.ศ.2533 - 2534  
17. พล.ต.ท.ประชา พรหมนอก พ.ศ.2534 - 2534  
18. พล.ต.ท.สล้าง บุนนาค พ.ศ.2534 - 2536  
19. พล.ต.ท.บุญศรี หุ่นสวัสดิ์ พ.ศ.2536 - 2537  
20. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงประทีป พ.ศ.2537 - 2538  
21. พล.ต.ท.วีระ พิทักษ์พล พ.ศ.2539 - 2540  
22. พล.ต.ท.อุดม เจริญ พ.ศ.2540 - 2544  
23. พล.ต.ท.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุทธยา พ.ศ.2544 -  1  มิ.ย.2547  
24. พล.ต.ท.เฉลิมเดช ชมพูนุช 2 มิ.ย.2547 - 30 ก.ย.2547  
25. พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง 1 ..2547 - 15 ..2548  
26. พล.ต.ท.ศุภวุฒิ สังข์อ่อง พ.ศ.2548 - 2549  
27. พล.ต.ท.สถาพร ดวงแก้ว พ.ศ.2549 - 2551  
28. พล.ต.ท.วสันต์ วัสสานนท์ 31 พ.ค.2551 - 30 ก.ย.2551  
29. พล.ต.ท.จิโรจน์ ไชยชิต 1 ต.ค.2551 - 17 พ.ย.2552  
30. พล.ต.ท.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 18 พ.ย.2552 - 30 ก.ย.2553  
31. พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร 1 ต.ค.2553 - 26 ต.ค.2554  
32. พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก 27 ต.ค.2554 - 30 ก.ย.2555  
33. พล.ต.ท.สุวิระ (วิระชัย) ทรงเมตตา 1 ต.ค.2555 - 30 ก.ย.2557  
34. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต 1 ต.ค.2557 - 30 ก.ย.2559  
35. พล.ต.ท.รอย  อิงคไพโรจน์ 1 ต.ค.2559 - 30 ก.ย.2561  
36. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย.2564  
37. พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย.2565  
38. พล.ต.ท.ณฐพล  แสวงกิจ 1 ต.ค.2565 - ปัจจุบัน