กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Phone 0 2513 0966  Fax 0 2513 0966

หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2006
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560
รายละเอียดหลักสูตร
แผนการสอน
 
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559
รายละเอียดหลักสูตร
แผนการสอน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2558
รายละเอียดหลักสูตร
 
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) เพื่อทำหน้าที่ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยเขตพระราชฐานที่ประทับ พ.ศ.2556
รายละเอียดหลักสูตร
 
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555
รายละเอียดหลักสูตร
 
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555
รายละเอียดหลักสูตร
 
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับ การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน)
รายละเอียดหลักสูตร
 
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับ การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม)
รายละเอียดหลักสูตร